Política de privacitat

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, l’informem que el responsable del tractament és l’Associació Sant Tomàs, domiciliada al carrer del Sot dels Pradals, 7 de Vic, 08500, i amb NIF G08491029 i a./e.: lopd@santtomas.cat

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades son dpd@santtomas.cat i l’adreça és la mateixa que la indicada del responsable.

Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis que s’ofereixen als socis, el manteniment d’aquests associats i l’enviament d’informació institucional en base a l’article 6.1 b) del RGPD. Les dades proporcionades es conservaran mentre l’entitat mantingui la seva personalitat jurídica. Les dades només seran cedides als organismes públics que puguin ser necessaris per imperatiu legal i per a l’execució del contracte social.

Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, així com a sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, cas en què sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.

També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.